ABSTRAK Teks ulasan adalah teks yang berisi ulasan ... - repo unpas

dua sajak anu ngandung téma nu sami ngagunakeun model mind mapping ka siswa kelas XI SMA Pasundan 7 Bandung. Masalah anu pangarang ajuken...

0 downloads 22 Views 170KB Size

Recommend Stories

No stories

Story Transcript


ABSTRAK

Teks ulasan adalah teks yang berisi ulasan atau penilaian terhadap sebuah karya yang di dalamnya memuat aspek peninjauan isu, pemaparan argumen serta penilaian. Model Mind Mapping adalah suatu cara mencatat yang dapat memetakan pikiran yang kreatif dan efektif, serta memadukan dan mengembangkan potensi kerja otak kanan dan otak kiri. Penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pembelajaran menulis ulasan terhadap pesan dari dua puisi dengan tema yang sama menggunakan model mind mapping pada siswa kelas XI SMA Pasundan 7 Bandung. Rumusan masalah yang penulis ajukan adalah; (1) apakah penulis mampu merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran menulis ulasan terhadap pesan dari dua puisi dengan tema yang sama menggunakan model mind mapping pada peserta didik kelas XI SMA Pasundan 7 Bandung?; (2) apakah peserta didik kelas XI SMA Pasundan 7 Bandung mampu menulis ulasan terhadap pesan dari dua puisi dengan tema yang sama menggunakan model mind mapping?; (3) bagaimanakah ketepatan model mind mapping dalam pembelajaran menulis ulasan terhadap pesan dari dua puisi dengan tema yang sama pada peserta didik kelas XI SMA Pasundan 7 Bandung?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan penulis, kemampuan peserta didik, dan ketepatan model mind mapping dalam pembelajaran menulis ulasan terhadap pesan dari dua puisi dengan tema yang sama. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode eksperimen semu tipe one grup pretestposttest design adapun hasilnya; hipotesis pertama diterima dengan hasil penilaian perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran 3,52. Hipotesis kedua diterima, dilihat dari nilai rata-rata pretest sebesar 28,44 dan rata-rata nilai posttest sebesar 69,68, peningkatan sebesar 41,24. Hipotesis ketiga diterima, dengan pembuktian hasil uji statistik thitung > ttabel, yakni 14,41 > 2,08 dalam tingkat kepercayaan 95% dengan taraf signifikan 5% dan derajat kebebasan 24. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa semua hipotesis yang penulis rumuskan dalam penelitian ini dapat diterima.

Kata Kunci: pembelajaran, teks ulasan, model mind mapping.

v

ABSTRACT

Review text is a text that contains reviews or ratings on a work in which includes aspects of issue review, argument exposure and assessment. Mind Mapping Model is a way of recording that can map creative and effective thoughts, and combine and develop the potential work of the right brain and left brain. The author is interested in doing research on learning to write a review of messages from two poems with the same theme using the mind mapping model on students of class XI SMA Pasundan 7 Bandung. The formulation of the problem that the authors propose is; (1) is the writer able to plan, execute, and evaluate the learning of writing a review of messages from two poems with the same theme using mind mapping model on class XI students of Pasundan 7 Bandung High School ?; (2) whether students of class XI SMA Pasundan 7 Bandung are able to write reviews on messages from two poems with the same theme using mind mapping model; (3) how is the accuracy of mind mapping model in learning to write a review of the messages of two poems with the same theme in the class XI students of SMA Pasundan 7 Bandung ?. This study aims to determine the ability of the author, the ability of learners, and the accuracy of mind mapping models in learning to write a review of messages from two poems with the same theme. The research method that the researcher uses is a quasi-experimental method type one group pretestposttest design as a result; the first hypothesis is received with the results of planning assessment and implementation of learning 3.52. The second hypothesis is accepted, judging from the pretest average value of 28.44 and the mean posttest value of 69.68, an increase of 41.24. The third hypothesis is accepted, with the verification of the statistical test result tcount> ttable, is 14.41> 2.08 in 95% confidence level with 5% significant level and degrees of freedom 24. Based on the results of this study, the authors conclude that all hypotheses that authors formulated in this research is acceptable.

Keywords: learning, review text, mind mapping model.

vi

RINGKESAN

Téks Ulasan nyaeta téks nu ngandung ulasan atanapi panilaian tina karya nu ngawengku aspék ngeunaan masalah (isu), paparan argumen sareng ogé panilaian. Model Mind Mapping nyaeta salah sahiji cara pikeun nyatet nu tiasa dipetakeun ku pikiran nu kreatif jeung éféktif, sareng ngahijikeun jeung ngamekarkeun potensi pagawean otak katuhu jeung otak kénca. Pangarang museurkeun ngalakonan panalungtikan dina pangajaran nulis ulasan ti amanat dua sajak anu ngandung téma nu sami ngagunakeun model mind mapping ka siswa kelas XI SMA Pasundan 7 Bandung. Masalah anu pangarang ajuken nyaeta; (1) dupi pangarang tiasa ngarencanakeun, nerapkeun, sarta nganilai pangajaran nulis ulasan ti amanat dua sajak anu ngandung téma nu sami ngagunakeun model mind mapping ka siswa kelas XI SMA Pasundan 7 Bandung.?; (2) dupi paserta didik tiasa ngalaksanakeun pembelajaran nulis ulasan ti amanat dua sajak anu ngandung téma nu sami ngagunakeun model mind mapping?; (3) padika jétu model mind mapping dipaké dina nulis ulasan ti amanat dua sajak anu ngandung téma nu sami ngagunakeun model mind mapping ka siswa kelas XI SMA Pasundan 7 Bandung?. Ulikan ieu boga tujuan pikeun nangtukeun kamampuan pangarang, kamampuan peserta didik, sarta katepatan model mind mapping dina pangajaran nulis ulasan ti amanat dua sajak anu ngandung téma nu sami ngagunakeun model mind mapping ka siswa kelas XI SMA Pasundan 7 Bandung. Model panalungtikan anu peneliti gunakeun nyaaeta métoda kuasi-eksperimen nyaeta salah sahiji tina rupa one gruop design pretéstposttést sakumaha keur hasilna; hipotesa mimiti katampi ku hasil tina penilaian tata jeung palaksanaan pengajaran 3,52. Hipotesa kadua katampi, ditilik tina sisi nilai rata-rata pretest 28,44 jeung nilai rata-rata posttest 69,68, paningkatan 41,24. Hipotesa katilu katampi, kabuktikeun tina hasil uji statistika thitung > ttabél, nyaéta 14,41 > 2,08 dina taraf kapercayaan 95% kalawan tingkat kapercayaan 5% na tingkat darajat kabebasan 24. Dumasar hasil ieu, anu pangarang disimpulkeun yen sakabeh hipotesa nu panulis rumuskeun dina ulikan ieu tiasa ditarima.

Kecap Konci: pangajaran, téks ulasan, model mind mapping.

vii

Life Enjoy

" Life is a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 FEXDOC.COM - All rights reserved.